Ámonë

Hammeli OY

„Hammeli“, OY, yra suomiø ðeimos verslo ámonë, kuri specializuojasi aukðto slëgio gaminiø importo ir pardavimo srityje.

Esame „Hammelmann GmbH“ ir „Derc Salotech“ gaminiø importuotojai á Suomijà ir Baltijos ðalis, taip pat „StoneAgen“, „TST Sweden“, „Parker“, „Dunlop“ ir MVT pardavimo atstovai Suomijoje.

Siûlome visus poreikius atitiksianèius aukðto slëgio gaminius: nuo keliø ðimtø iki 4000 barø. Daþniausiai ieðkomus árenginius: þarnas, ámovas, antgalius ir árankiø rinkinius, rasite mûsø parduotuvëje Vantoje. Ðie gaminiai klientams iðsiunèiami uþsakymo dienà.

Stambesni árenginiai ir pagal uþsakymà pagaminti gaminiai iðsiunèiami pagal fabriko pristatymo sàlygas.

Atstovaujami prekës þenklai