Antgaliai

Antgaliø asortimentà sudaro „Hammelmann“, „DERC Salotech“, „StoneAgen“ ir MVT antgaliai.

Ið mûsø siûlomø drenaþo vamzdþiø atidarikliams, pavirðiams apdirbti, vamzdþiams ðlifuoti / atidaryti, medþiagoms pjaustyti ar popieriaus pramonei skirtø antgaliø asortimento tikrai iðsirinksite tokius antgalius, kokiø ieðkote.

Uþsisakant antgalius bûtø gerai þinoti ne tik naudojimo paskirtá, bet ir medþiagas, su kuriomis dirbsite, darbiná slëgá ir vandens lygá (srovë l/min.).

Stacionarûs antgaliai

Iðskirtiniai antgaliai, pagaminti pagal uþsakymà „DERC Salotech“ fabrike Olandijoje, ávertinus klientø poreikius. Antgaliø kiaurymës dydis, kiekis ir sriegiai visuomet priklauso nuo paskirties. Antgaliai sukurti optimaliai veikti tam tikromis vandens lygio ir slëgio sàlygomis.

Sukamieji antgaliai

Ðlifuoti ir atidaryti skirti antgaliai, tinkami naudoti ávairaus slëgio sàlygomis. Sukamieji antgaliai ypaè praverèia vamzdþiø vidui valyti tada, kai nenaudojami sliekiniø þarnø sukamieji árenginiai. Vandens slëgis ásuka antgalius ir tolygiai iðvalo pavirðiø. Palyginti su stacionariais antgaliais, darbo naðumas ðiek tiek maþesnis, nes dalis galios panaudojama antgaliams ásukti.

Deimantiniai ir keraminiai antgaliai

Ypaè aukðtam slëgiui pritaikyti antgaliai su smaigu. Esant aukðtam slëgiui, pats atspariausias metalas ir safyras greitai susidëvi, o darbo naðumas maþëja. Antgalis su deimantinëmis ar keraminëmis dalimis þymiai ilgiau naudojamas, o keisti reikia reèiau.

Atstovaujami prekës þenklai