Apsauginiai árenginiai

Apsauginiai drabuþiai

Pristatome ðvedø gamintojø „TST Sweden“ darbui su aukðto slëgio árenginiais skirtus apsauginius drabuþius.

Dirbant su aukðto slëgio vandens árenginiais reikia bûti atsargiems, kadangi pro antgalius gali prasisunkti ir net prasiverþti vanduo. Mûsø apsauginiai drabuþiai gaminami ið visame pasaulyje þinomos pluoðtinës medþiagos „Dyneema“. Jie sertifikuoti kaip apsaugantys dirbant iki 3000 barø slëgyje.

Vësinanèios liemenës

Darbui karðtyje siûlome vësinanèias liemenes. „TST Sweden“ vësinanèios liemenës veikia dël cheminëmis reakcijomis paremtø ðaldanèiø kapsuliø, tad joms nereikia elektros. Ið naujo naudoti liemenës paruoðiamos palaikius kambario temperatûroje.

Kojø apsauga

Parduodame kojø apsaugas, sauganèias esant iki 3000 barø slëgiui. Kojoms apsaugoti siûlome ant batø tvirtinamas apsaugas arba specialiai ðiam tikslui skirtus apsauginius batus.

Þarnø patikra

Aukðto slëgio þarnø jungtis reikia nuolat tikrinti! Kai þarna ir jos slankiojanèios mechanizmo dalys pridedamos prie pistoleto, jungtys privalo bûti apsaugotos apsaugine danga, kad darbininko nesuþalotø galimas nuotëkis. Þarnø jungtys apsaugomos nailoninëmis medþiagomis ar metaliniais uþraktais.

Atstovaujami prekës þenklai