Aukðto slëgio þarnos

Parduodame „Hammelmann“, „Parker“ ir „Dunlop“ pagamintas aukðto slëgio þarnas. Siûlome platø guma ir plastiku padengtø þarnø asortimentà skirtingam vandens lygiui ir spaudimui iki 4000 barø. Turime korpuso þarnø, sliekiniø ir darbiniø þarnø bei atitinkamø ámovø.

Taip pat parduodame þarnø tiekimo mechanizmus ir automatus.

Atstovaujami prekës þenklai