Kiti árenginiai

Þarnø tiekimo mechanizmai

Þarnø tiekimo mechanizmai ir automatai pramoniniams ðilumos skirstytuvams valyti.

Þarnø tiekimo mechanizmais galima tiekti á vienà arba vienu metu á daug sliekiniø þarnø arba svirèiø. Taip pat siûlome þarnø tiekimo automatus ir svirties mechanizmus dideliems ðilumos skirstytuvams valyti.

Cisternø valymo árenginiai

Cisternø valymo árenginiai pramoniniø talpyklø vidui valyti. Cisternø valymo árenginys valomoje talpykloje tvirtinamas ant aukðto slëgio þarnos arba specialiai tam skirtomis pratæsimo ar montavimo rankenomis. Árenginys suka rotoriø, tuo paèiu metu sukdamasis apie savo aðá, ir efektyviai ratu iðvalo maðinos vidinius net ir sudëtingiausius pavirðius. Mûsø siûlomø cisternø valymo árenginiai veikia iki 500l/min. srautu, slëgiui siekiant 1600 barø.

Lygiø pavirðiø valymo árenginiai ir rotoriai

Pavirðinës medþiagos ðalinimas esant dideliam plotui. Mûsø asortimente rasite visokiø lygiø pavirðiø valymo árenginiø: nuo nedideliø rankiniø iki didþiuliø árenginiø, skirtø daþams paðalinti nuo laivø korpusø ir grindims apdirbti. Lygiø pavirðiø valymo árenginiuose yra þemo slëgio sankaba, per kurià nuo valomo objekto paðalinami neðvarumai ir dël kurios valiklis lieka ant valomo pavirðiaus, kad ir apversto aukðtyn kojomis. Taip pat parduodame darbui su pistoletais reikalingus apvalius antgalius, kurie naudojami pavirðiams valyti, ðiurkðtinti ir skylëms pramuðti.

Atstovaujami prekës þenklai