Pistoletai ir pedalai

Tiesioginës srovës pistoletai

Naujo modelio maþesnio slëgio pistoletas

Ðiame naujo modelio pistolete su smaigu slëgio kritimas ir svoris dël þarnø jungèiø sumaþinamas pritaikius naujo tipo sprendimus. Ðio pistoleto dalims reikia maþiau prieþiûros.

1000–3000 barø pistoletai

Pistoletai su smaigu, pistoletai, skirti pavirðiams valyti. Elektroniðkai ir mechaniðkai valdomi ypaè aukðto slëgio pistoletai su skirtingo ilgio vamzdþiais.

400 barø pistoletai

Stogo plovimas ir grafièiø ðalinimas. Ðis modelis, be kita ko, skirtas grafièiams ðalinti ir pavirðiams valyti tais atvejais, kai neðvarumai nëra giliai ásiskverbæ.

Pedalai ir kojiniai voþtuvai

Elektroniniai ir mechaniniai kojiniai valdymo mechanizmai. Mûsø asortimente rasite elektroniniø ir mechaniniø pedalø bei mechaniniø kojiniø voþtuvø. Jungikliu valdomas siurbliu bëgantis vanduo, o tiekimas nutraukiamas pakëlus pëdà nuo pedalo. Naujausi HSL (aukðto saugumo lygio) pedalø modeliai atitinka visas Europos saugumo normas. Ðiuose modeliuose yra dviejø pakopø apsauga, kad netyèia nenuspaustumëte pedalo.

Atstovaujami prekës þenklai