Siurbliai

Mûsø atstovaujami „Hammelmann“ siurbliai yra patikimiausi rinkoje.

Ilgametë patirtis rodo, kad iðlieka klientø susidomëjimas „Hammelmann“ siurbliais, nes jiems retai prireikia techninës apþiûros, o atsarginës dalys parduodamos ypaè konkurencingomis kainomis.

Mûsø asortimente tikrai rasite siurblá, tinkamà darbui su aukðto slëgio árenginiais – nuo maþø 10 kW siurbliø iki dideliø 1100 kW siurbliø, kuriø slëgis siekia 4500 barø.

Dyzeliu varomos pavaros

Taip pat siûlome siurbliø pavaras su dyzeliniu varikliu. Pavaros su dyzeliniu varikliu pristatomos ástatytos á montavimo stovus arba paruoðtos konteineryje. Pagal poreiká konteinerius galite atsiimti tiesiai ið fabriko arba ið Suomijoje dirbanèiø tiekëjø.

Elektrinës pavaros

Taip pat siûlome patogiai á pramoninius árenginius ástatomas elektrines pavaras. Á elektrines siurbliø pavaras galima ádëti daþnio keitiklius, kuriais pavaras galima valdyti jau paþástamu dyzeliniu ES2 reguliatoriumi.

Karðto vandens ruoðimo mazgai

Pristatome rinkai naujà produktà – skystàsias dujas naudojantá (LPG) karðto vandens ruoðimo mazgà. Energijà taupantis karðto vandens plovimo árenginys (110 °C, 1000 barø, 20 l/min,). Vandeniui paðildyti naudokite variklio generuojamà ðilumà, kad sutaupytumëte iki 30 kW energijos, palyginti su variklio atvësimui reikalinga galia.

Atstovaujami prekës þenklai