Papildaprîkojums

Ðïûtenes padoðanas ierîces

Ðïûtenes padoðanas ierîces un roboti rûpniecîbâ izmantojamu siltummaiòu skaloðanai.

Ar ðïûtenes padoðanas ierîces palîdzîbu siltummainî iespçjams ievadît vienu vai vairâkas lokanâs ðïûtenes vai skaloðanas caurules. Piegâdâjam arî lielu siltummaiòu skaloðanai paredzçtus ðïûtenes padoðanas robotus un skaloðanas cauruïu ievadîðanas iekârtas.

Rezervuâru mazgâðanas ierîces

Rezervuâru mazgâðanas ierîces rûpniecîbâ izmantojamu rezervuâru iekðçjo virsmu mazgâðanai. Rezervuâra mazgâðanas ierîci ievieto mazgâjamajâ rezervuârâ; ierîce ir piestiprinâta augstspiediena ðïûtenes galâ, vai arî ðim mçríim izstrâdâta pagarinâðanas vai pozicionçðanas iespçja kâta galâ. Ierîce grieþ rotoru, pati grieþoties ap savu asi un nomazgâjot no rezervuâra iekðçjâm virsmâm arî grûti nomazgâjamus materiâlus. Piegâdâjam daþâdas rezervuâru mazgâðanas ierîces, no kurâm jaudîgâkâs paredzçtas pat lîdz 500 l/min un lîdz 1600 bâru lielam ekspluatâcijas spiedienam.

Virsmu mazgâtâji un rotçjoðâs ierîces

Virsmas materiâla atdalîðanai no lielas platîbas virsmâm. Mûsu piedâvâto izstrâdâjumu klâsts aptver plaðu iekârtu diapazonu, sâkot no rokâs turamâm virsmu mazgâðanas ierîcçm lîdz pat lielâm kuìu krâsojuma noòemðanai un grîdu apstrâdei paredzçtâm iekârtâm. Virsmu mazgâtâjiem ir pieslçgta retinâjuma ðïûtene, pa kuru mazgâðanas laikâ atdalîtais materiâls tiek aizvadîts prom no mazgâjamâs vietas; tas nodroðina iekârtas turçðanos pie virsmas pat gadîjumâ, ja tâ ir pavçrsta ar apakðu uz augðu. Piedâvâjam arî pistolçm pievienojamas rotçjoðas sprauslu galvas, kuras izmanto virsmu mazgâðanai, raupjoðanai vai atskaldîðanai.

Mûsu pârstâvçtie zîmoli