Sprauslas

Mûsu sprauslu sortimentâ ir piedâvâtas Hammelman, DERC Salotech, StoneAge un MVT sprauslas.

Mûsu sortimentâ noteikti atradîsit piemçrotas sprauslas kanalizâcijas nosprostojumu likvidçðanai, virsmu apstrâdei, cauruïu pulçðanai/atvçrðanai vai pat papîra raþoðanas procesiem paredzçtas sprauslas.

Pasûtot sprauslas, bûtu nepiecieðams zinât ne tikai pielietoðanas mçríi, bet arî apstrâdâjamâ objekta materiâlu, izmantojamo spiedienu un ûdens daudzumu (l/min).

Stacionâras sprauslas

Speciâlo sprauslu izgatavoðanas pasûtîjumus izpilda DERC Salotech rûpnîca Holandç, kur sprauslas izgatavo atbilstoði nepiecieðamajiem izmçriem un klienta vajadzîbâm. Sprauslu atveru izmçrs, skaits un plûsmas virziens tiek izvçlçts atbilstoði attiecîgajam apstrâdâjamajam objektam. Sprauslas izstrâdâ tâ, lai tâs optimâli darbotos ar noteiktu ûdens daudzumu un spiedienu.

Rotçjoðas sprauslas

Pieejams plaðam spiedienu diapazonam piemçrots pulçðanas un nosprostojumu likvidçðanas sprauslu klâsts. Rotçjoðas sprauslas ir piemçrotas cauruïu iekðçjo virsmu mazgâðanai, it seviðíi, ja netiek izmantota lokano ðïûteòu pagrieðanas ierîce. Ûdens spiediens nodroðina sprauslas rotâciju un vienmçrîgu virsmu nomazgâðanu. Salîdzinâjumâ ar stacionârâm sprauslâm rotçjoðo sprauslu jauda ir nedaudz zemâka, jo daïa no jaudas tiek izmantota sprauslas rotâcijas nodroðinâðanai.

Dimanta un keramiskâs sprauslas

Îpaði augstiem spiedieniem paredzçtas atskaldîðanas sprauslas. Augstu spiedienu izmantoðanas gadîjumâ arî viscietâkais metâls un safîrs var âtri nodilt, tâ samazinot darba efektivitâti. Sprauslas ar dimantu vai keramikas pârklâjumu iztur ievçrojami augstâkus spiedienus un pagarina sprauslu ekspluatâcijas laiku.

Mûsu pârstâvçtie zîmoli