Sûkòi

Mûsu pârstâvçtâ raþotâja Hammelmann sûkòi ir tehniski visuzticamâkie sûkòi.

Pamatojoties uz savu daudzos gados gûto pieredzi, mûsu klienti vienmçr izvçlas Hammelmann sûkòus, jo to apkopes intervâli ir visgarâkie un to rezerves daïu cenas ir ïoti konkurçtspçjîgas.

Pie mums noteikti atradîsiet sev piemçrotu augstspiediena sûkni, jo mûsu sortiments piedâvâ plaðu sûkòu klâstu, sâkot no maziem 10 kW sûkòiem lîdz pat 1100 kW un 4500 bâru sûkòiem.

Ar dîzeïdzinçju darbinâmas sûknçðanas iekârtas

Piegâdâjam ne tikai sûkòus, bet arî ar dîzeïdzinçju aprîkotas sûknçðanas iekârtas. Ar dîzeïdzinçju aprîkotâs sûknçðanas iekârtas piegâdâ vai nu uzstâdîtas uz platformas, vai konteinera formâtâ. Sûknçðanas iekârtas konteinera komplektâciju klienta vajadzîbâm pielâgo vai nu izgatavoðanas rûpnîcâ, vai arî Somijâ mûsu apakðuzòçmçju spçkiem.

Elektriskas sûkòu iekârtas

Piegâdâjam arî rûpnieciskos objektos stacionâri uzstâdâmas elektriskas sûknçðanas iekârtas. Ar elektrîbu darbinâmas sûknçðanas iekârtas ir iespçjams aprîkot ar frekvenèu pârveidotâjiem, kas nodroðina iekârtas vadîbu, izmantojot pazîstamo ES2 kontroles ierîci, kuru izmanto ar dîzeïdzinçju darbinâmâs sûknçðanas iekârtâs.

Karstâ ûdens iekârtas

Kâ jaunu izstrâdâjumu tirgû ievieðam ar saðíidrinâtu gâzi (LPG) darbinâmu karstâ ûdens iekârtu. Enerìiju taupoðs karstâ ûdens spiedienmazgâtâjs (110°C–1000 bar–20 l/min). Izmanto motora saraþoto siltumu ûdens sildîðanai, tâ nodroðinot enerìijas taupîðanu motora dzesçðanai atbilstoðas enerìijas daudzuma apmçrâ, t.i., apmçram 30 kW.

Mûsu pârstâvçtie zîmoli