Aukðto slëgio siurbliai, antgaliai ir priedai

„HAMMELI“, OY, yra Suomijoje ásikûrusi ðeimos verslo ámonë, kuri be kita ko uþsiima kokybiðkø pramoniniø aukðto slëgio siurbliø, pedalø ir saugumo árenginiø importu.

 

Atstovaujami prekës þenklai