Augstspiediena sûkòi, sprauslas un aprîkojums

 

HAMMELI OY ir Somijâ izvietots ìimenes uzòçmums, kas importç, piemçram, rûpniecîbâ izmantojamus kvalitatîvus augstspiediena sûkòus, vadîbas pedâïus un droðîbas ierîces.

Mûsu pârstâvçtie zîmoli