Individuâlie aizsardzîbas lîdzekïi

Aizsargapìçrbs

Mçs piedâvâjam augstspiediena darbiem paredzçtus aizsargapìçrbus, kurus izgatavojis zviedru uzòçmums TST Sweden.

Piedâvâjam ne tikai augstspiediena darbiem paredzçtus aizsargapìçrbus, bet arî ugunsdzçsîbas apìçrbu, pret íîmiskâm vielâm aizsargâjoðu aizsargapìçrbu un ar dzesçðanu aprîkotu aizargapìçrbu darbam karstos apstâkïos.

Darbâ ar augstam spiedienam pakïautu ûdeni jâievçro piesardzîba, jo sprauslas izsmidzinâtâ ûdens âtrums var pat pârsniegt ðaujamieroèa lodes âtrumu. Mûsu aizsargapìçrbs ir izgatavots no pasaulç visizturîgâkâ ðíiedru materiâla Dyneema, kas ir sertificçts aizsardzîbai pret spiedienu, kas nepârsniedz 3000 bâru.

Dzesçjoðas vestes

Darbam karstâ vidç piedâvâjam arî dzesçjoðas vestes. TST Sweden izgatavoto dzesçjoðo vestu darbîba pamatojas uz íîmiskâm dzesçðanas kapsulâm, un tâm nav nepiecieðama elektrîba. Vestes iespçjams atkârtoti “uzlâdçt”, novietojot tâs istabas temperatûrâ.

Kâjsargi

Piedâvâjam kâjsargus, kas paredzçti aizsardzîbai pret spiedienu, kas nepârsniedz 3000 bârus. Kâju aizsardzîbai piedâvâjam arî virs apaviem uzliekamus aizsargus, kâ arî augstspiediena darbiem paredzçtus aizsargapavus.

Ðïûteòu droðîba

Augstspiediena ðïûteòu savienojumi vienmçr ir jânodroðina! Kad ðïûteni un tâs slîdoðo savienojumu pievieno pistolei, savienojumam ir jâbût nosegtam ar droðîbas apvalku, lai iespçjamâ noplûde nevarçtu ievainot iekârtas lietotâju. Ar neilona vai metâla droðinâtâjiem nodroðina arî ðïûteòu savienojumus.

Mûsu pârstâvçtie zîmoli