Pistoles un pedâïi

Tieðâs plûsmas pistoles

Jaunâkâ modeïa pistole, kura nodroðina mazâku spiediena zudumu

Izmantojot jaunu risinâjumu, ir izdevies samazinât gan ðîs jaunâ tipa atskaldîðanas pistoles svaru, gan spiediena zudumus ðïûtenes pieslçguma vietâ. Pistolç ir arî mazâk tâdu detaïu, kurâm nepiecieðama apkope.

1000–3000 bâru pistoles

Atskaldîðanas un virsmas mazgâðanas pistoles Elektroniski un mehâniski vadâmas Iespçjams iegâdâties îpaði augstiem spiedieniem paredzçtâs pistoles ar daþâda garuma stobriem.

400 bâru pistoles

Jumtu mazgâðanai un grafiti zîmçjumu likvidçðanai Ðîs pistoles modelis ir izstrâdâts, piemçram, grafiti zîmçjumu likvidçðanai un virsmu mazgâðanai gadîjumos, kad nav paredzçts veikt virsmas materiâla dziïâku apstrâdi.

Vadîbas pedâïi un ventiïi

Elektroniskas un mehâniskas ar kâju vadâmas vadîbas ierîces Mûsu sortimentâ ir elektroniski vadâmi ar kâju nospieþami pedâïi un mehâniski vadâmi ar kâju nospieþami ventiïi. Slçdzis kontrolç sûkòa radîto ûdens plûsmu un pârtrauc ûdens padevi, ja kâju no pedâïa noòem. Paði jaunâkie augsta droðîbas lîmeòa HSL (High Safety Level) pedâïu modeïi atbilst visu Eiropâ piemçrojamo droðîbas normu prasîbâm. Ðie modeïi nodroðina divpakâpju aizsardzîbu pret nejauðu pedâïa nospieðanu.

Mûsu pârstâvçtie zîmoli