Uzòçmums

Hammeli Oy

Hammeli Oy ir somu ìimenes uzòçmums, kas ir specializçjies augstspiediena izstrâdâjumu importçðanâ un tirdzniecîbâ.

Mçs esam Hammelmann GmbH un Derc Salotech izstrâdâjumu importçtâjs Somijâ un Baltijas valstîs, kâ arî StoneAge, TST Sweden, Parker, Dunlop un MVT tirdzniecîbas pârstâvis Somijâ.

Pie mums ir iespçjams iegâdâties visus augstspiediena darbiem nepiecieðamos izstrâdâjumus, piedâvâto izstrâdâjumu ekspluatâcijas spiediens sniedzas no daþiem simtiem bâru lîdz pat 4000 bâru. Visbieþâk pieprasîtie izstrâdâjumi — ðïûtenes, nipeïi, sprauslas un remonta komplekti — ir pieejami mûsu noliktavâ Vantâ. Ðos izstrâdâjumus klientam nosûtâm jau to pasûtîðanas dienâ.

Apjomîgâki projekti un klienta vajadzîbâm pielâgoti izstrâdâjumi tiek nosûtîti tieði no rûpnîcas.

Mûsu pârstâvçtie zîmoli