Augstspiediena ðïûtenes

Mçs nodarbojamies ar Hammelmann, Parker un Dunlop augstspiediena ðïûteòu tirdzniecîbu. Piedâvâjam plaðu gumijas un plastmasas apvalka ðïûteòu sortimentu, kurâ ir ðïûtenes, kas paredzçtas darbam ar daþâdiem ûdens daudzumiem un spiedieniem lîdz pat 4000 bâriem. Mûsu sortimentâ ir gan maìistrâlâs ðïûtenes un lokanâs ðïûtenes, gan darba ðïûtenes, kâ arî ðïûtençm nepiecieðamie augstspiediena nipeïi.

Tirgojam arî ðïûtenes padoðanas ierîces un robotus.

Mûsu pârstâvçtie zîmoli